CHAT archív: 2013/Leden/03


CHAT On-Line


20:39:29 sheriff: spojka kaput